เกี่ยวกับเรา โครงการของเรา ข่าวและกิจกรรม ดาวน์โหลด ร่วมสนับสนุน ติดต่อเรา
27/09/2013
โครงการพัฒนาและแผยแพร่ชุดความรู้ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ“รู้แล้วรอด!”
 สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภัยพิบัติก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ความถูกต้อง จิตสำนึก และความดีงามก็ค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมในทุกขณะไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่า ณ เสี้ยววินาทีใดที่ภัยพิบัติรุนแรงจะเกิดขึ้น จะยาวนานเพียงใดและจะจบลงเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถเริ่มทำได้ด้วยตนเอง นั่นก็คือ การเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และปรับตัว ให้อยู่กับความไม่แน่นอนของสิ่งที่ถูกมนุษย์เรียกว่า “ภัยพิบัติ

จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องริเริ่มเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตที่มีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการแบ่งปันและส่งต่อความรู้นี้เพื่อเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั้งในเขตภูมิภาคอาเซียนและในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างยั่งยืน อันจะเป็นช่องทางสำคัญหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความช่วยเหลือทางด้านงานเพื่อมนุษยธรรมระหว่างประเทศในช่วงภัยพิบัติฉุกเฉินในอนาคตเพื่อสร้างประเทศไทยและสังคมโลกให้มีความสงบสุข ปลอดภัย และสามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติหลังการเกิดภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

"รู้แล้วรอด!" จึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยยึดหลักการศึกษาผสมผสานควบคู่ไปกับความบันเทิง (EDUTAINMENT = Education + Entertainment) ผ่านสื่อสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

หนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติ
แผ่นพับคู่มือกระเป๋ายังชีพ
แผ่นพับคู่มืออาสาสมัคร
เกมส์กระดาน
การ์ดเกมส์
เกมส์ตัวต่อจิ๊กซอว์

สื่อทั้งหมดนี้จะนำไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพแล้วำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินและสรุปผล เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาชุดความรู้ให้สมบูรณ์มากขึ้นในอนาคต