เกี่ยวกับเรา โครงการของเรา ข่าวและกิจกรรม ดาวน์โหลด ร่วมสนับสนุน ติดต่อเรา
Design for Disasters หรือ D4D เริ่มขึ้น เมื่อเดือนมกราคม 2553 ที่ผ่านมาโดยกลุ่มคนเล็กๆที่มาจากต่างสาขาอาชีพ ทั้งนักออกแบบ ศิลปิน นักวิชาการ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ที่หวังจะมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันหา ทางป้องกันและเตรียมพร้อม รับมือ ’แบบระยะยาว’ กับภัยพิบัติรุนแรงต่างๆรอบตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยพิบัติที่สืบเนื่อง มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่ละสมาชิกที่หมุนเวียนเข้ามาร่วมงานกันนั้นก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆต่อกัน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความเหมาะสมของในแต่ละช่วงวาระว่าใครจะมีความ เหมาะสม ตรงไหนหรือถนัดตรงไหน ฉะนั้นการทำงานในแต่ละโครงการ เราจึงมีผู้ร่วมงานทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเดินหมุนเวียนแตะมือกันเข้ามา

เราเกิดขึ้นจาก ‘ความตั้งใจนิยม’ ไม่ใช่ ‘ทุนนิยม’ เป็นเครือข่ายทางการวิจัย ออกแบบและสร้างสรรค์ ที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร เราหวังจะได้เป็นสื่อกลาง หนึ่งในสังคมที่ทำหน้าที่
  • ส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วยแก้หรือบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะในด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
  • แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการรักษาชีวิตรอดจากภัยพิบัติต่างๆอย่างสร้างสรรค์
  • ปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามต่อส่วนรวมร่วมกัน ด้วย ’การมองอย่างเปิดใจ เพื่อที่จะทำความเข้าใจ’ โดยยึดเรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นหลัก
เพราะเราเชื่อมั่นในพลังแห่งการร่วมแรงร่วมใจ งานของเราจึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่หลากหลาย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคม(NGOs)ต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อที่จะสร้างประเทศไทย สังคมอาเซียน และสังคมที่ขยายออกไปเป็นสังคมโลก ให้มีความสงบสุข ปลอดภัย เท่าที่พวกเราจะทำได้